معـبری بهـ آسـمان

معـبری بهـ آسـمان

چفـیه ام کـو ؟!
چه کسی بـود صـدا زد: هیـهات!!
عشـق مـن کـو؟!
مهـربان مونـس شـب تـا سحـرگاهـم کـو؟!
چفـیه ی شـاهد اشـکم بـه کـجاسـت ؟!
مـن چـرا وا مـاندم؟!
مـاَمن ایـن دل طـوفان زده ی بی سـاحل کـو؟!
ای سحـرگاه!!
تـو را جان شمیم نرگس , چفـیه ی منتظـر صبح کجاست ؟!
تـربت کـرب و بـلا!!
تـو بگـو چفـیه ی سـجاده چـه شـد؟
ای مفـاتیـح !!
بگـو همـدم دیـریـنه ی نجـوایت کـو؟!
آی مـردم , بـه خـدا می مـیرم !!
مـرگ بی چفـیه ! خـدایـا هیـهات!!
چفـیه ام را بـه دلـم باز دهـید .
عهـد مـا , عهـد وفـا بـود و صـفا بـود و ابـد!!
گـرچـه مـن بـد کـردم ولی ای چفـیه!
بـدان بی تـو دلـم می مـیرد!!

****************************

لحظـه هـایـتان لبــریز از نـور هـادی(ع)

****************************

پـــــــروردگـــــــــارا !!!
درود بـــفــرســتــــــ بــَــــر
عــــلـــی بـــن مـــــــحـمّــــــد
حضــــرت امــــامـ علــــی النــقّـــی
امــــــامـ هـــــادی عـــلیـهــ الســــلامـ
جــانـشـــین اوصـــیای پیـــــغمـبـــر
پیــشــــوای اهــــل تقـــــــوی
خلفــــ صــالح امـامـان دیــن
و حجـّـت تمـــام خــلق

۱۰ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

امـام صـادق علـیه‎السـلام فـرمـودند :سـه چـیـز .....

 

...محبـت می‎آورد :           * قــرض دادن       * فــروتنــى      * بـخشـش.

... دشــمنـى مـى ‎آورد :          * دو رویـى          * سـتــم             *خــودبیـنـى.

...موجب بزرگوارى شخص است :  * خـوشخـویى    * فرو بردن خشـم    * فـرو بستن چشم . 

امام صادق علیه السلام

«مـدینـه» همـچنان مـظلــوم اسـت و ... «بقـیـع» مـظلــوم تـر! رنـج نامـۀ نانـوشـته شـیعـه، بـر خـاک و سـنگ مــزار صـادق آل‌پیـامـبـر، گــویا تـر از هـر زمـان بـه شِـکْـوه و شـهادت ایسـتاده اسـت...

شـهادت جانسـوز رئیس مذهـب شـیعه ؛ امـام جعـفر صـادق علـیه السـلام تسـلیت باد.

۱۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۳ ، ۱۹:۵۴
... یک بسیجی ...
معبری به آسمان . شهید . تفحص . جبهه

بـرای رسـیدن بـه آبی آسـمانی، بایـد از خـاکی خـاک گـذشـت، از آنـجا که زمـین آبسـتن آتـش اسـت و میـن ها در خـواب پـر پـروانه هـا، زبـان شـعله را دَم فـرو کشـیده اند...

آن جلـوتـر ها، سـیم خـاردار، تشـویش خـود را صـورت می خـراشـند و مـردانی سـبک تـر از رویـا بـه شـکار مـرگ، سـر نیـزه را در خـاک فـرو می کـنند.

آن ها در آخـرین مـرحـله از جسـتجـوی سـرخ خـویـش، بـر بلنـدتـرین نقـطۀ زمـین پـا می گـذارند، بـر میـدان میـن...

برداشت از کتاب عقیق های فصل یادگاری -نوشته اسماعیل فیروزی

۱۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۳ ، ۰۲:۴۳
... یک بسیجی ...

شهید مصطفی چمرانسال 1332 مصطفی با رتبه ممتاز،از دبیرستان البرز فارغ التحصیل شد و در رشته الکترومکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته شد. برادر بزرگ اش (مرحوم دکتر عباس چمران استاد دانشگاه آرایامهر(شریف) و دانشگاه آمریکا بود؛ او رشته ی برق نوین را در ایران پایه گذاری کرد) ، قبل او در دانشکده فنی قبول شده بود.

مصطفی در دانشگاه هم مثل دبیرستان ، خوب درس می خواند. دکتر امراللهی( رئیس سابق سازمان انرژی اتمی) تمام کارنامه و جزوه های درسی او را ورق زده بود. می گفت: همه ی نمره های چمران بیست بود. وقتی جزوه ها را ورق می زدی، فکر می کردی استاد خطاطی آن ها را پاک نویس کرده است.

***

سال دوم یک استاد داشتند که گیر داده بود همه باید کراوات بزنند. سر امتحان، کراوات نزد، استاد دو نمره از او کم کرد.

  شـد هجــده ، بالاتـــرین نمـــره ...

برداشت از کتاب مصطفی چمران/نشر میراث اهل قلم

 

----پاورقی----------

از خلال گزارش های ساواک درباره ی مصطفی چمران

1346/3/13

شخصی است محجوب ، مودب، با شخصیت ، باسواد ، مرموز ، دیرباور ، بدبین ، دقیق ، ضعیف الجثه و بالاخره شیک پوش.

۸ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۳ ، ۰۲:۴۱
... یک بسیجی ...

رســمـ اســتـــ بـهـ یاد قــربانـــیان

یـکـــ دقیــقهـ ســکوتـــ کــنـند!

...

پـــس

خـــوش بـهـ حال کــودکــان غـــزّهـ

کـهـ سـالــهاسـتـــ ســـازمان مـلل

بهـ حـــرمتـــشان

سکـــوتــــ می کـــند...

 وبلاگ امتداد عاشورا

.....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....

 

پیــــوسـته بــلا پشــت بــلا می آیــــد

ســر از پی ســر؛ دست جدا می آیـد

ای دم زده از حسین (ع) از جا برخیز

از غــــزّه شـــمیــم کــربــلا می آیــــد 

           سروده محمدامین جعفری حسینی

۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۵۴
... یک بسیجی ...

ســلام راوی مجـنون،ســـلام راوی خــــون
نگاه کن! که نـگاهت غــزل غــزل مضــمونمعبری به آسمان . شهید سید مرتضی آوینی

تـو در مســیر خــدا در میان خـوف و رجــــاء
نشــسته روی لبانــت تبســـمی محــــزون

به اعتـــقاد تــو ســـیاره رنــج می خــواهـد
جهـــان چه فـایــده لبــریز باشــد از قــارون

جهـــان بــرای تــو زنــدان، برای تــو انگــور
جهــان دسیسۀ هـارون و نقشـۀ مـــآمـون

درون مـن بـرهــوتی ســت از حقیـــقت دور
از ایــن ســراب مجــازی مـــرا ببـــر بیـرون

چگـــونه طاقــت مانــدن؟ مــرا ببـر با خــود
از ایــن زمــانه به فـــردای دیگـری، اکــنون

نـگاه کـن! که نگاهـت "روایـت فتــح" اسـت
سپاه چشم تو کرده است فـکه را مجــنون

به ســمت عشــق پریــدی ؛خدا نگــهدارت
تو مـرتضایی و دســتان مــرتضی(ع) یــارت

"سید حمید رضا برقعی"

۸ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۰۱
... یک بسیجی ...

چند صباحی است همه به دنبال طراحی مدل برای چادر افتاده اند، از چادر عربی شروع شد و بعد چادر دانشجویی و… همین طور هر روز مدلی جدید به بازار ارائه می شود ، تنوع مدلـها همواره در پوشش سلیقه های مختلف نقش بسـزایی دارد. اما مشکل از آنجا آغاز می شود که این تغییرات هدف اصلی چادر یعنی پوشش و جلو گیری از تبــرّج را نقض می نماید.

حتی با دیدن برخی از این مدل‌ها، به ذهن می‌رسد که مگـر حجاب برای جلـوه‌نمایی است؟ چطـور می‌شود و می‌توان با چـادری رنگی و کـوتاه و دامن‌دار جلـوه‌نمایی نکـرد؟! چطـور می‌توان بین نیـاز جامعه به حجاب واقعی و این مدل‌های ناهمـگون با اصـل رعایت حجاب (که از اتفاق در زیبا‌ترین و کامل‌ترین گونه‌ی حجاب ـ چـادر ـ گنجانده و ارائه شده ) همـاهنگی پیـدا کرد؟

می‌شود چـادر دامن‌دار و گُل‌گُلی را بر سر دختر دانشجو و خانم کارمند کرد و از او بخواهیـم که در کلاس درس و محـیط کار و حتی در خیابان راحت باشد؟! گمان می‌رود که او با یک مانتـو، بسیار راحت‌تر و کامل‌تر بتواند حجاب خود را رعایت کند!

نکته جالب این است که بر روی هر مدل عجیب و غریبی هم اسم چـادر می گذارند و هر کس آن را بر سر کند می شود چادری! لابد اینگـونه آمار چادری ها هم در کشور رشد می کند!

وقتی توجه کنیم ،می بینیم مانتـوی کلاهـدار و امثال آن یقیناً به مانتو نزدیکـترند تا چادر و تا جایی که ما در جامعه می بینیم استفاده از اسم چـادر برای این پوشش ها وسیله ای شده برای ترغیب چادریـها برای کنار گذاشتن چـادر سنتی و استفاده از این پوششهایی که اسم چـادر را یدک می کشند. کوشش برای از بین بردن فرهنگ پوشش چــادر زنان محجـبۀ ما ؛ که پوشش و حـیای کامل در دوخت آن رعایت شده است.

و اصولاً در هر مقـوله فرهنگی همیشه منحرف کردن یک ارزش اعتقادی و فرهنگی ، بهتر از مبارزه مستقیم جواب می دهد. تغییر مدل چـادر و حرکت آن به سمت مدلهایی که هر روز از چادر اصیل ما فاصله می گیرند و در جلوه گری و جلب توجه یقیناً خیلی از پوششهای غیر چادر را پشت سر گذاشته اند این خطـر را در جامعه خصوصاً قشر مذهبی بیشتر تقویت می کند. زیرا با تأیید بحث جلوه گری در پوشش یکی از خصوصیات اصلی حجاب که حفظ “حـیـا ” است خود بـخود کنار می رود!

برداشتی از سایت گیل بانو

۱۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۳ ، ۰۱:۳۴
... یک بسیجی ...
ﻋﻠﯽ(ع) ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﯾﺘﯿﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺖ ،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﯾﻬﻮﺩﯼ
ﮐﯿﺴﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯼ دم در ﻭ ﻣﯿ ﺮﻭﯼ ..
ﻋﻠﯽ(ع) ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﮐﯽ ﺳﺎﺩﻩ،
ﻣﯿ ﺮﻭﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺖ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐند
ﺍﻭ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﻓﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺻﻼ .... ﻋﻠﯽ(ع) ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﻠﺨﺎﻝ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﺯﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭآﻭﺭﻧﺪ ﯾﺎ ﯾﻬﻮﺩﯼ
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﻕ ﮐﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﯼ ...
ﻋﻠﯽ(ع) ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺍﻡ ﮐﻠﺜﻮﻡ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﺮ ، ﺍﺑﺮﻭ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ﻭ ﻣﺆﺍﺧﺬﻩ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ..
ﻋﻠﯽ(ع) ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺍﺯﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ ...
ﺁﻫﻦ ﮔﺪﺍﺧﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﺮﯼ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﮐﻨﯽ ...
ﻋﻠﯽ(ع) ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺣﺘﯽ ﮐﻌﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓد ﻭ ﺑﻪ آﻏﻮﺷﺖ ﻣﯿﮑﺸﺪ ....

از دوست بزرگوارم "فرشـته" بانـو بابت ارسال متن فوق تشکر می کنم.

 

آسـمان نوشـت:

همیشه لحظه خداحافظی ؛ صاحب خانه کنار در می ایستد و به مهمانش لبخند می زند ؛ لبخند خدا بدرقه ی زندگیتان باد...عید سعید فطر مبارک...

یادمان نرود عظمت شبهای قدر و درسهای زندگی امام علی علیه السلام...

 

۹ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۳ ، ۰۲:۱۵
... یک بسیجی ...
Gaza  امام خامنه ای. غزه.palestine . صهیونیسم . اسرائیل . فلسطین. ناصبی . مسلمان. کودک فلسطسنی. مادر فلسطینی

در بحـبوحـه‌ی این حرفـها، یک وقت دیـدیـم که ویـروسی دارد تکثــیر مـثل می کــند؛ دائــم می رونـد پیـش بعـضی از بــزرگان، بعـضی از علـماء، بعـضی از محتـرمـین، که آقـا! شـما دارید به کی‌ کـمک می کـنید؛ اهـل غــزه ناصـبی‌اند! ناصـبی یعـنی دشـمن اهـل‌بیـت. یـک عـده هـم بـاور کـردند! دیـدیـم پیـغام و پسـغام که آقـا، می گـویـند اینــها ناصـبی‌اند. گفـتـیم پنــاه بـر خــدا، لعـنت خـدا بـر شیـطان رجیـمِ خبـیث. در غـزه مسـجد الامـام امیـرالمـؤمنین عـلی‌بـن‌ابی‌طالـب هسـت، مسـجد الامـام الـحسین هسـت، چطــور اینــها ناصـبی‌اند؟! بلـه، سـنی‌اند؛ امـا ناصـبی؟! اینــجور حـرف زدنـد، اینــجور اقـدام کـردند، اینــجور کار کـردند.

امـام خامنه ای 88/2/23

منبع

۹ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۵۷
... یک بسیجی ...

* عزیزم... شیرین من... آهای تو که چشمداشتی نداری. تو که با دستهای مهربانت می بخشی، و بعد انگار شرمنده می شوی و سرت را زیر می اندازی که نگاه ممنونم به نگاه کریمت گره نخورد...خداحافظ ماه رمضان

* اگر تمام عمرم به عاشقی با تو می گذشت، و بعد بی آن که نگاهم کنی، با ذلت و خواری روانه ی شعله های دوزخم می کردی، حقم بود. از تو که طلبی ندارم... و حالا که لحظه هایم همه در بازیگوشی و -پناه بر خودت- در دهن کجی به تو گذشت، جای این که بی آبرویم کنی، هر رمضان، هر رمضان، درهای محبتت را باز می کنی، و من که پشت می کنم، خودت میدوی و به آغوشم می کشی و در گوشم زمزمه می کنی "کجا؟"... خدا... خدا... عزیزم... من تحمل این همه بخشش را ندارم... من این همه آقایی را نمی فهمم...

* رمضان خودت را، از قله های عزتت فرو فرستادی و در سرزمین های پست دلهای ما برافراشتی و فتح مان کردی. رمضان تو، زیر پرچم ستایشت جمعمان کرد. هم صحبت نیکوی لحظه های ضعف و افتادگی ما شد. هر گوشه ی دلمان را با آرزویی به لحظه ای شب و روزش گره زدیم. و حالا وقت خداحافظی ست...

* خدا... اُنس گرفته بود دلهای ما... شیرین بود ماهی که هر وقت صدایت می کردیم جواب تو را می شنیدیم... خدا... خدا جان... خداحافظی از رمضان تو سخت است. دلهای ما بدجوری گرفته. من یکی که یاد شب های تاریک دوری و روزهای سخت روزمرگی می افتم وحشت می کنم...

* هق هق ما بلند شد... انگار رمضان تو سر ترحم با دل های  نازک ما ندارد... می دویم دنبال رمضان... نفس نفس می زنیم و بریده بریده ناله می کنیم... خدا حافظ... خدا حافظ تو، رمضان خوب خدا... خدا حافظ قشنگ ترین ماه ها... آب به ما بیابان زده ها نرسیده، ببخشید، پشت سرت اشک می ریزم، و از همین حالا لحظه شماری، به خدا لحظه شماری می کنم تا برگردی... خدا حافظ رمضان عزیزم...

* آرزوها در شب های تو، خیلی خیلی دست یافتنی بود. بوی خوش کارهای نیک در کوچه کوچه ی روزهای تو در پرواز بود. اما دیگر خدا حافظ... دست های ما کوتاهی کرد، در دل های ما ولی، تو عزیز بودی. دست هایت را به رسم خداحافظی تکان می دهی، در دل های ما ولی، زلزله و طوفان می کنی. اما باشد... خدا حافظ...

* تو می روی و هنوز نرفته، صدای خنده های طمع آلود شیطان روی شیشه ی دلم ناخن می کشد... تو می روی و هنوز نرفته، هیاهوی دنیا و دنیا و دنیا، پشت دیوارهایی که تو بنا کردی به شقیقه هایم مشت می کوبد... چطور وحشت نکنم رمضان... من بی تو می ترسم... من بی تو خیلی تنها هستم...

* خدا... خدایا... رمضان را نگاه می دارم... کاری می کنم که هیچ کدام از همسایه ها نفهمند رمضان از این خانه رفته است... با اشک و ضجه و الحاح و التماس دلم را آباد نگه می دارم... خدا... من که از رمضان جز تو را نمی خواهم... بیا و کاری کن، زود زود که برگشت، از همینجا -و بالاتر از اینجا- باز سوی تو بدویم... خدایا نگهم دار...

* خدا... خدایا غلط کردم به رمضان تو بی حرمتی کردم... خدایا مهمان عزیز تو می رود و می ترسم شکایتی از من نزد تو بیاورد... خدایا... اسم ما را بین آن هایی بنویس که حرمت رمضان را نگاه داشتند... آن ها که حق رمضان را رعایت کردند... آن ها که، -ای وای- آن ها که در رمضان گناه نکردند... آن ها که رمضان را مدام در سرای تو بودند... و به ما بیشتر بده... خدا... از تو که کم نمی شود خدا...

* خدا... به بدبختی ما نگاه کن دل های ما آرام کن... خدا به حرمت نگاه محمد(ص) -فدای نام مهربانش-... خدا یا تو که حواست به بی تابی ما بود... تو که قدم های رمضان را پشت شربت عید فطر و بوی اسفند گذاشتی... نگرانی هایمان را هم برطرف کن... گناهان ما را ببخش... ما را از بدی هایمان خارج کن... ما را از خوشبخت های این مـاه بنویس...

* خدا ممنونم...

برداشتی از سایت روضه نیوز

۸ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۳ ، ۱۹:۳۰
... یک بسیجی ...

 امام خامنه ای . امام خمینی . روز قدس

امـام خمـینی (ره)

روز قدس، روز حیات اسلام است.
روز قدس، روزی است که اسلام را باید احیا کرد.
روز قدس، روزی است که باید سرنوشت ملت های مستضعف معلوم شود.
روز قدس، یک روزجهانی است؛ روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است.
روز قدس که هم جوار شب قدر است، لازم است که در بین مسلمانان احیا شود و مبدأ بیداری و هشیاری آنان باشد.
مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه مسلمین، بلکه مستضعفین بدانند.
روز قدس که [در] آخرین روزهای شهر الله اعظم [واقع] است، سزاوار [آن] است که همه مسلمانان جهان، از قید اسارت و بردگی شیاطین بزرگ و ابرقدرت ها رهاشده و [به] قدرت لایزال الله بپیوندند».(1)

امـام خامـنه ای (مدظه)

«روز قدس را گرامی بدارید و آن را گرامی بشمارید».(2)
«خودتان را برای راهپیمایی روز قدس آماده کنید، آن هم صحنه عظیمی است برای اینکه همه بدانند که ملت ایران در صحنه است، بیدار است، پابرجاست و از هیچ قدرتی و از هیچ قلدری در سطح عالم، باک ندارد».(3)
«مردم ایران به عنوان متولیان روز قدس، باید کاری بکنند که برای دیگر ملت ها سرمشق شود؛ چون هر سال ملت های دیگر در گوشه و کنار، حتی در خود اروپا و جاهای دیگر به تبع شما، روز قدس را گرامی می دارند».(4)
«روز قدس از روزهای مهم و تعیین کننده است. سال های متمادی است که سعی می شود مسئله قدس فراموش بشود. روز قدس درست تیری است به قلب این توطئه، حرکتی است برای خنثی کردن این توطئه خباثت آمیزی که استکبار و صهیونیسم و طرفداران و همکارانشان دست به یکی کرده اند تا به کلی مسئله فلسطین را به دست فراموشی بسپارند».(5)

---- پی نوشت --------------

1-کلمات قصار،صص147 و 148.
2-سخنرانی 1370/1/16، به نقل از: نرم افزار به سوی نور، کاری از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
3-همان، سخنرانی 1371/12/7.
4-همان، 1376/10/26.
5-همان،1377/10/11.

برداشت از نشریه اشارات، شماره124 

 

آســمان نـوشـت :

کـودک غــزه بـرای تـو و بـه عشـق تـو با غیـرت ایـرانی اسـلامی ام روز جمـعه خـواهـم آمـد تـا مشـت هـای گــره کـرده ام مشـتی محـکـم باشـد بـر دهـان آنـانی کـه سـرزمـینت ؛ خـانـه ات را بـر سـرت ویــران کـردند...

وعـده ی مـا روز جمـعه

۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۴۵
... یک بسیجی ...