معـبری بهـ آسـمان

معـبری بهـ آسـمان

چفـیه ام کـو ؟!
چه کسی بـود صـدا زد: هیـهات!!
عشـق مـن کـو؟!
مهـربان مونـس شـب تـا سحـرگاهـم کـو؟!
چفـیه ی شـاهد اشـکم بـه کـجاسـت ؟!
مـن چـرا وا مـاندم؟!
مـاَمن ایـن دل طـوفان زده ی بی سـاحل کـو؟!
ای سحـرگاه!!
تـو را جان شمیم نرگس , چفـیه ی منتظـر صبح کجاست ؟!
تـربت کـرب و بـلا!!
تـو بگـو چفـیه ی سـجاده چـه شـد؟
ای مفـاتیـح !!
بگـو همـدم دیـریـنه ی نجـوایت کـو؟!
آی مـردم , بـه خـدا می مـیرم !!
مـرگ بی چفـیه ! خـدایـا هیـهات!!
چفـیه ام را بـه دلـم باز دهـید .
عهـد مـا , عهـد وفـا بـود و صـفا بـود و ابـد!!
گـرچـه مـن بـد کـردم ولی ای چفـیه!
بـدان بی تـو دلـم می مـیرد!!

****************************

لحظـه هـایـتان لبــریز از نـور هـادی(ع)

****************************

پـــــــروردگـــــــــارا !!!
درود بـــفــرســتــــــ بــَــــر
عــــلـــی بـــن مـــــــحـمّــــــد
حضــــرت امــــامـ علــــی النــقّـــی
امــــــامـ هـــــادی عـــلیـهــ الســــلامـ
جــانـشـــین اوصـــیای پیـــــغمـبـــر
پیــشــــوای اهــــل تقـــــــوی
خلفــــ صــالح امـامـان دیــن
و حجـّـت تمـــام خــلق

مبعث چه روزی است؟

جمعه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۱۶ ب.ظ

روز مَبْـعَثــ، روزی استــ کهـ حضـرتــ محـمد(صلی الله علیه و آله و سلم) ، پیـامبر گرانـقدر اسـلامـ ، بهـ درجهـ پیـامبری برگـزیدهـ شد. حضـرتــ محـمد مصطـفی(صلی الله علیه و آله و سلم) در روز (۲۷ رجبــ) سـال ۴۰ عـامـ الفـیل، همـزمان با سـال ۱۳ پیـش از هجـرتــ پیـامبر اسـلام، در غـار حـرا، توسـط (جبـرئیل) و از سوی خـدا بهـ پیـامبری نائـل آمـد و مأمـور شـد کهـ چنـدخـداپـرستی و بتـــ پـرستی را از زمیـن بـردارد و خـداپرستی را رواج دهـد و پیـام وحی را بهـ مـردمـ بـرساند.

روز مـبعثـــ ، روز بـرانگیـختن خِـردهـایی استـــ کهـ در تـابوت خُـرافهـ گـرایی، هـَوس پـرستی و جَهـل پیشـگی دفـن شـدهـ بـود. روز مـبعثـــ روز تولّـد عاطـفهـ هاستــ ؛ عـاطفهـ هایی کهـ در رقـص شمـشیـرهـا زخمی می شـد و در جنــگل نیــزهـ ها جــان می باختـــ. .

آن روزهــا، دختـرکان معصـوم ، بهـ جـای آغـوش گـرم مــادر، در دامـان سـرد خـاک می خفـتند . جـوانان بلـندقـامتـــ، در جنگــ جهالتــ هـا، جـان بهـ بـارش تیــرها می دادند و زنــان بی پنــاهـ، در بنـد اسـارتـــ می زیسـتند. آهـ کهـ چهـ خـارهـایی بهـ پـای بشریّتـــ می خَلــید و چهـ زخـمـ هـایی دل عـاطفهـ هـا را می خَـستـــ .

 

روز مـبعثــ، روز مرگــ قسـاوتــ ها و شـرارتــ ها بـود؛ روز مـرگــ کـرامتـــ هایی کهـ بهـ پـای بتـــ هـا قـربانی می شـد؛ روز مــرگـ جَهـل و شِـرک و پرسـتش هـای نــاروا بـود.

 

» ایـن روز خجـستهـ بـر همـۀ مسلمـانان جهــان مبـارکـــ بـاد «

موافقین ۶ مخالفین ۰ ۹۴/۰۲/۲۵