معـبری بهـ آسـمان

معـبری بهـ آسـمان

چفـیه ام کـو ؟!
چه کسی بـود صـدا زد: هیـهات!!
عشـق مـن کـو؟!
مهـربان مونـس شـب تـا سحـرگاهـم کـو؟!
چفـیه ی شـاهد اشـکم بـه کـجاسـت ؟!
مـن چـرا وا مـاندم؟!
مـاَمن ایـن دل طـوفان زده ی بی سـاحل کـو؟!
ای سحـرگاه!!
تـو را جان شمیم نرگس , چفـیه ی منتظـر صبح کجاست ؟!
تـربت کـرب و بـلا!!
تـو بگـو چفـیه ی سـجاده چـه شـد؟
ای مفـاتیـح !!
بگـو همـدم دیـریـنه ی نجـوایت کـو؟!
آی مـردم , بـه خـدا می مـیرم !!
مـرگ بی چفـیه ! خـدایـا هیـهات!!
چفـیه ام را بـه دلـم باز دهـید .
عهـد مـا , عهـد وفـا بـود و صـفا بـود و ابـد!!
گـرچـه مـن بـد کـردم ولی ای چفـیه!
بـدان بی تـو دلـم می مـیرد!!

****************************

لحظـه هـایـتان لبــریز از نـور هـادی(ع)

****************************

پـــــــروردگـــــــــارا !!!
درود بـــفــرســتــــــ بــَــــر
عــــلـــی بـــن مـــــــحـمّــــــد
حضــــرت امــــامـ علــــی النــقّـــی
امــــــامـ هـــــادی عـــلیـهــ الســــلامـ
جــانـشـــین اوصـــیای پیـــــغمـبـــر
پیــشــــوای اهــــل تقـــــــوی
خلفــــ صــالح امـامـان دیــن
و حجـّـت تمـــام خــلق

نــوروزتــان زهـــرا (سلام الله علیها ) پســند

پنجشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۱ ق.ظ

بیـــا وگـــرنه در ایـن انتــــظار ؛ خواهـــم مــُـرد                     اگــر که بی تـــو بیــاید بهـــــار خواهـــم مــُـرد

به روی گونه ی مــن ؛ اشک سالـها جاریـست                     و زیـــر پـــای همـین آبشــــار ،خواهـــم مــُـرد

خبـــر رســــید کـه تـــــو ؛ بـــا بهــــــار می آیـی                    در انتــــظار تـــو ؛ مـن تا بهـــار خواهـــم مــُـرد

نیـــامـــدی و خــــدا آگه اسـت ؛ مـــن هـــر روز                    به اشــتیاق رُخـَـت چنـــد بـــار خواهـــم مــُـرد

 

اللهــــــــم عجــــّــــل لــولیـکـــــــ الـفـــــــــــرج

 

موافقین ۱۰ مخالفین ۰ ۹۳/۱۲/۲۸
... یک بسیجی ...

حضرت فاطمه

نوروز