معـبری بهـ آسـمان

معـبری بهـ آسـمان

چفـیه ام کـو ؟!
چه کسی بـود صـدا زد: هیـهات!!
عشـق مـن کـو؟!
مهـربان مونـس شـب تـا سحـرگاهـم کـو؟!
چفـیه ی شـاهد اشـکم بـه کـجاسـت ؟!
مـن چـرا وا مـاندم؟!
مـاَمن ایـن دل طـوفان زده ی بی سـاحل کـو؟!
ای سحـرگاه!!
تـو را جان شمیم نرگس , چفـیه ی منتظـر صبح کجاست ؟!
تـربت کـرب و بـلا!!
تـو بگـو چفـیه ی سـجاده چـه شـد؟
ای مفـاتیـح !!
بگـو همـدم دیـریـنه ی نجـوایت کـو؟!
آی مـردم , بـه خـدا می مـیرم !!
مـرگ بی چفـیه ! خـدایـا هیـهات!!
چفـیه ام را بـه دلـم باز دهـید .
عهـد مـا , عهـد وفـا بـود و صـفا بـود و ابـد!!
گـرچـه مـن بـد کـردم ولی ای چفـیه!
بـدان بی تـو دلـم می مـیرد!!

****************************

لحظـه هـایـتان لبــریز از نـور هـادی(ع)

****************************

پـــــــروردگـــــــــارا !!!
درود بـــفــرســتــــــ بــَــــر
عــــلـــی بـــن مـــــــحـمّــــــد
حضــــرت امــــامـ علــــی النــقّـــی
امــــــامـ هـــــادی عـــلیـهــ الســــلامـ
جــانـشـــین اوصـــیای پیـــــغمـبـــر
پیــشــــوای اهــــل تقـــــــوی
خلفــــ صــالح امـامـان دیــن
و حجـّـت تمـــام خــلق

۷ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

زیـبا غـــزل دفــتر عشق است حسین علیه السلام
بر فرق فلک افسر عشق است حسینعلیه السلام
در وســعتــــــ هـفــتــــ آســــمـــان هـســــــتی

رخشنده ترین اختر عشق است حسینعلیه السلام

 

ولادتــــ حضرتـــ ســیدالشــهدا علیه السلام مبارکــ

 

 

خــــــــدا امـشبـــــ ولیّـــــش را ولـــی داد
جـمــــالـی مـنجــلی نـــــوری جلــــی داد
حســین بـن علی
علیه السلام چشم تو روشن
کــه امـشبــــ بــر تـــو ذاتـــ حـق علـی داد
شــــب وجــــد امــــــام عـالـــمیـن استــــ
که میلاد علی بن الحسین
علیه السلام استــــ


ولادتـ باسعادتـ امام سجادعلیه السلام مبارکـ

 

 

 

آبــی نبـــــود اگــــر کـه تـــو ســــقـا نمی شـــدی

مُشـکی نبــــود اگــــر کـه تــو دریـــــا نمی شـدی

از سمتـــ خانــواده زهـراسلام الله علیها به سمتـــ مــا

فیـــضی نبــــود اگـــر کـه تـــو آقــــا نمی شـــدی

 

ولادتـ قمر بنی هاشم حضرتـ عباسعلیه السلام مبارکـ

 

 

 

مبـارک بـاد روز پاســدار؛ روز آنــان که بـا پـروانۀ حضــورشـان بـه دور شمـع وطـن، غیــرتی حسینی را از کربـلا تـا قـلّه هـای دمـاوند بـه دوش می کشـند.


روز پاســدار مبارک باد

موافقین ۶ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۴۶
... یک بسیجی ...

ساده.معبری به آسمانســاده که می شـوی همه چیـز خـوبـــ می شـود

خـودتـــ ، غمـتـــ ، مشکلـتـــ ، غصّـه اتـــ ، آدم هـای اطـرافتـــ ، حـتی دشمنتـــ...

یکـــ آدم ســاده که بـاشی

برایتـــ فرقی نمی کنـد که تجمّـل چیستـــ؟ که قیمتـــ تویـوتـا لندکـروز چـند استـــ؟ فلان بنــز آخریـن مدل چـند ایـربگـــ دارد؟ مهـم نیستـــ نیــاوران کجاستـــ؟ شـریعتی، پاسـداران، فرشـته و الهـیه کـدام حـوالی انـد؟! رسـتوران چیـنی هـا؛ گـرانتـرین غذایـش چیستــــ؟!

ســاده که باشی

بـربـری داغ با پنـیر واقعـاً می چسـبد!

ســاده که باشی

همیـشه در جیـبتـــ شکلاتـــ پیـدا می شود  و همیـشه لبــخند بـر لبـــ داری... بـر روی جدول هـای کـنار خیـابان راه می روی ؛ زیــر بـاران، دهانتـــ را بـاز می کنی و قطـره قطـره می نـوشی بــاران را...

آدم بـرفی که درستـــ می کـنی شـال گـردنتـــ را به او می بخـشی.

ســاده که می شـوی

فرمـول نمی خـواهی؛ ایکس تـو همیشه مساوی ایگرگــ تـوستـــ! درگـیر رادیـکال، انتگـرال نیستی؛ هرجـایی به راحتی محاسبه می شوی.

ســاده که می شـوی

حجـم نـداری،جـایی نمی گیـری ، زود به یــاد می آیی و دیــر از خاطــر می روی...

ســاده که می شـوی

کوچـکـــ می شـوی و تــوی دل هـرکس جـا می شـوی.

 

آدم های سـاده را دوسـت دارم بوی ناب آدمیت می دهند!

 

بفرمایید اندکی تأمل...

۱۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۲:۳۴
... یک بسیجی ...

روز مَبْـعَثــ، روزی استــ کهـ حضـرتــ محـمد(صلی الله علیه و آله و سلم) ، پیـامبر گرانـقدر اسـلامـ ، بهـ درجهـ پیـامبری برگـزیدهـ شد. حضـرتــ محـمد مصطـفی(صلی الله علیه و آله و سلم) در روز (۲۷ رجبــ) سـال ۴۰ عـامـ الفـیل، همـزمان با سـال ۱۳ پیـش از هجـرتــ پیـامبر اسـلام، در غـار حـرا، توسـط (جبـرئیل) و از سوی خـدا بهـ پیـامبری نائـل آمـد و مأمـور شـد کهـ چنـدخـداپـرستی و بتـــ پـرستی را از زمیـن بـردارد و خـداپرستی را رواج دهـد و پیـام وحی را بهـ مـردمـ بـرساند.

روز مـبعثـــ ، روز بـرانگیـختن خِـردهـایی استـــ کهـ در تـابوت خُـرافهـ گـرایی، هـَوس پـرستی و جَهـل پیشـگی دفـن شـدهـ بـود. روز مـبعثـــ روز تولّـد عاطـفهـ هاستــ ؛ عـاطفهـ هایی کهـ در رقـص شمـشیـرهـا زخمی می شـد و در جنــگل نیــزهـ ها جــان می باختـــ. .

آن روزهــا، دختـرکان معصـوم ، بهـ جـای آغـوش گـرم مــادر، در دامـان سـرد خـاک می خفـتند . جـوانان بلـندقـامتـــ، در جنگــ جهالتــ هـا، جـان بهـ بـارش تیــرها می دادند و زنــان بی پنــاهـ، در بنـد اسـارتـــ می زیسـتند. آهـ کهـ چهـ خـارهـایی بهـ پـای بشریّتـــ می خَلــید و چهـ زخـمـ هـایی دل عـاطفهـ هـا را می خَـستـــ .

 

روز مـبعثــ، روز مرگــ قسـاوتــ ها و شـرارتــ ها بـود؛ روز مـرگــ کـرامتـــ هایی کهـ بهـ پـای بتـــ هـا قـربانی می شـد؛ روز مــرگـ جَهـل و شِـرک و پرسـتش هـای نــاروا بـود.

 

» ایـن روز خجـستهـ بـر همـۀ مسلمـانان جهــان مبـارکـــ بـاد «

موافقین ۶ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۰:۱۶
... یک بسیجی ...

ماه ، روشنی بخش و آرامش بخش و امید آفرین است.با ماه گمراه نمی شوی زیرا نور ، هدایتگر است و شب را رام می کند .ماهواره اسم قشنگی است یعنی چیزی که بسان ماه ، آدم را به ساحل آرامش می رساند ، امید بخش و روشنایی بخش ظلمت هاست ؟!

چقدر با مهارت این نام را برگزیدند !

ماهواره را برای خدمت به بشریت !! خصوصاً جهان اسلام و به ویژه شیعیان اختراع کردند ؟! البته غلط است که بگوییم تکنولوژِی مطلقاً مضرّ است ولیکن باید دید هدفش ، محتوایش و مخاطبش چگونه انتخاب میشود ؟! آیا به فرهنگ و علم لازم برای بهره برداری درست از آن دست یافته ایم که میزان دُز مصرف آن را به فرض که داروی شفابخش !! است ، تشخیص دهیم ؟

۱۴ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۰۶
... یک بسیجی ...

نماز

از پاهایی که نمی توانند تو را برای ادای نماز ببرند ، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند...

گورستانها پر است از جوانانی که می خواستند در پیری توبه کنند...

 

" حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) "

ترک کردن نماز صبح نور صورت ؛ ترک نماز ظهر برکت رزق ؛ ترک نماز عصر طاقت بدن ؛ ترک نماز مغرب فایده فرزند و ترک نماز عشاء آرامش خواب را از بین می برد.

موافقین ۱۵ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۸:۲۶
... یک بسیجی ...

هی تاکسی، سلام، ببخشید مستقیم ؟؟؟                             سمت بهار، کوچه گل، منزل نسیم

اصلا چقدر می شود آقا حساب کن                                        دربست تا جلوی در شاه عبدالعظیم

از انتظار خسته شدم دیر می شود                                        دارد دوباره حال دلم می شود وخیم

می دانی از کی آمده ام ایستاده ام؟                                          قبل از اذان صبح، حدود چهار و نیم

مثل همیشه ساعتمان خواب رفته بود                                  مثل همیشه، باز همان جفت یاکریم

دارد دوباره رفتن من دیر می شود                                                 دارد دوباره، باز همان قصه قدیم

دارد کسی برای دلم بوق می زند                                    هی تاکسی سلام ببخشید مستقیم؟؟؟

۱۸ نظر موافقین ۱۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۲:۰۵
... یک بسیجی ...

شهید. وصیت نامه شهید. کجایید ای شهیدان خدایی

شهید سید مهدی بلادی

ای مهدی صاحب‌‌الزمان (عج) اینکه نام سربازی و نوکری تو را بر ما نهاده‌اند، مایه افتخار است، ولی از اینکه نمی‌توانم آنچنان که تو می‌خواهی باشم، روحم عذاب می‌کشد...

شهید عملیات استشهادی علی منیف اشمر
مولای‌ من‌، یا صاحب‌ الزمان‌(عج‌)! چقدر آرزو داشتم‌ که‌ شهادتم‌ در مقابل‌ دیدگان‌ و وجود مبارک‌ شما باشد؛ ولی‌ طولانی‌ بودن‌ غیبت‌ شما و اشتیاق‌ من‌ به‌ مولا و سرورانم‌ و اجداد پاکت‌، موجب‌ شد که‌ نتوانم‌ بیش‌ از این‌ در انتظار بمانم‌. از خداوند می‌خواهم‌ که‌ با این‌ شهادت‌، اجر شهادت‌ در رکاب‌ شریف‌ شما را به‌ من‌ عطا فرماید.

شهید ابوالفضل مختاری
امام زمان چشمان گنهکارم پر از اشک است، چه بسیار اشک ریخته‌ام فریادزده‌ام صدایت کرده‌ام، یابن‌الحسن (عج) گوشه چشمی بر من فکن، مهدی جان سخت حیرانم، رخسار چون ماهت را برایم بگشا زیرا که منتظرم.
 شهید علی دستان
ای مهدی (عج) عزیز فرمانده جبهه‌ها، ای یاور رزمندگان اسلام، به یاریمان بشتاب و در آخرین لحظات چشمانم را به جمالت منور فرما و از خدا می‌خواهم در هنگام شهادتم، مهدی (عج) حاضر باشد، مهدی جان (عج) در لحظه شهادت سرمان را بردار و در آغوش بگذار که ما جز دامان تو پناهی نداریم.
شهید احمد (حمید) مهرمحمدی
مهدی جان تو را به مادرت زهرا (س) و جد بزرگوارت  علی‌بن‌ابیطالب (ع) مرا یاری کن که تو واسطه فیض الهی بر ما هستی.
شهید مسعود تفنگچی
…مگر می‌شود عاشق امام زمان (عج) این مولا و سرور بود ولی برای دیدن و زیارت او جان نداد، باید دوست فدای دوست گردد، و عاشق فدای معشوق و عابد فدای معبود.
 
شهید مهدی زین الدین
در زمان غیبت کبری به کسی منتظر گفته می‌شود و کسی می‌تواند زندگی کند، که منتظر باشد، منتظر شهادت، منتظر ظهور امام زمان (عج)، خداوندا امروز از ما همت، اراده و شهادت‌طلبی می‌خواهد.
 

۵ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۷:۵۷
... یک بسیجی ...