معـبری بهـ آسـمان

معـبری بهـ آسـمان

چفـیه ام کـو ؟!
چه کسی بـود صـدا زد: هیـهات!!
عشـق مـن کـو؟!
مهـربان مونـس شـب تـا سحـرگاهـم کـو؟!
چفـیه ی شـاهد اشـکم بـه کـجاسـت ؟!
مـن چـرا وا مـاندم؟!
مـاَمن ایـن دل طـوفان زده ی بی سـاحل کـو؟!
ای سحـرگاه!!
تـو را جان شمیم نرگس , چفـیه ی منتظـر صبح کجاست ؟!
تـربت کـرب و بـلا!!
تـو بگـو چفـیه ی سـجاده چـه شـد؟
ای مفـاتیـح !!
بگـو همـدم دیـریـنه ی نجـوایت کـو؟!
آی مـردم , بـه خـدا می مـیرم !!
مـرگ بی چفـیه ! خـدایـا هیـهات!!
چفـیه ام را بـه دلـم باز دهـید .
عهـد مـا , عهـد وفـا بـود و صـفا بـود و ابـد!!
گـرچـه مـن بـد کـردم ولی ای چفـیه!
بـدان بی تـو دلـم می مـیرد!!

****************************

لحظـه هـایـتان لبــریز از نـور هـادی(ع)

****************************

پـــــــروردگـــــــــارا !!!
درود بـــفــرســتــــــ بــَــــر
عــــلـــی بـــن مـــــــحـمّــــــد
حضــــرت امــــامـ علــــی النــقّـــی
امــــــامـ هـــــادی عـــلیـهــ الســــلامـ
جــانـشـــین اوصـــیای پیـــــغمـبـــر
پیــشــــوای اهــــل تقـــــــوی
خلفــــ صــالح امـامـان دیــن
و حجـّـت تمـــام خــلق

یاد باد آن روزگاران...

پنجشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷ ق.ظ

فـرا رسـیدن هفـته دفـاع مقـدس گـرامی بـاد

یاد باد آن روزگاران یاد باد                         شور و حال شهسواران یاد باد
هشت سال جنگ با صدامیان                          همره پیر جماران یاد باد
همره رزمندگان جان به کف                        حمله های زیر باران یاد باد
قبل هر حمله به هنگام وداع                        گریه در آغوش یاران یاد باد
وقت پشتیبانی رزمندگان                              همت کبرا سواران یاد باد
غرش شیران ایران در دل                             دشتها وکوهساران یاد باد
لحظه های تلخ در میدان جنگ                         با عروج کامداران یاد باد
روز تدفین شهیدان وطن                                لاله ها ولاله زاران یاد باد
اشکهای شوق هنگام ظفر                               در فراق جان نثاران یاد
صوت قرآن و دعای ربنا                                  بر لبان حق گزاران یاد باد
پشت گرمیها ز پشت جبهه ها                   از سوی رزمنده یاران یاد باد
سالها بگذشته از آن روز ها                            لیک از آنان هزارن یاد باد

موافقین ۵ مخالفین ۰ ۹۵/۰۷/۰۱
... یک بسیجی ...

ایثارگر

دفاع مقدس

شهید