معـبری بهـ آسـمان

معـبری بهـ آسـمان

چفـیه ام کـو ؟!
چه کسی بـود صـدا زد: هیـهات!!
عشـق مـن کـو؟!
مهـربان مونـس شـب تـا سحـرگاهـم کـو؟!
چفـیه ی شـاهد اشـکم بـه کـجاسـت ؟!
مـن چـرا وا مـاندم؟!
مـاَمن ایـن دل طـوفان زده ی بی سـاحل کـو؟!
ای سحـرگاه!!
تـو را جان شمیم نرگس , چفـیه ی منتظـر صبح کجاست ؟!
تـربت کـرب و بـلا!!
تـو بگـو چفـیه ی سـجاده چـه شـد؟
ای مفـاتیـح !!
بگـو همـدم دیـریـنه ی نجـوایت کـو؟!
آی مـردم , بـه خـدا می مـیرم !!
مـرگ بی چفـیه ! خـدایـا هیـهات!!
چفـیه ام را بـه دلـم باز دهـید .
عهـد مـا , عهـد وفـا بـود و صـفا بـود و ابـد!!
گـرچـه مـن بـد کـردم ولی ای چفـیه!
بـدان بی تـو دلـم می مـیرد!!

****************************

لحظـه هـایـتان لبــریز از نـور هـادی(ع)

****************************

پـــــــروردگـــــــــارا !!!
درود بـــفــرســتــــــ بــَــــر
عــــلـــی بـــن مـــــــحـمّــــــد
حضــــرت امــــامـ علــــی النــقّـــی
امــــــامـ هـــــادی عـــلیـهــ الســــلامـ
جــانـشـــین اوصـــیای پیـــــغمـبـــر
پیــشــــوای اهــــل تقـــــــوی
خلفــــ صــالح امـامـان دیــن
و حجـّـت تمـــام خــلق

سه نور آمد به عالم پر ز احساس

پنجشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۴۶ ب.ظ

زیـبا غـــزل دفــتر عشق است حسین علیه السلام
بر فرق فلک افسر عشق است حسینعلیه السلام
در وســعتــــــ هـفــتــــ آســــمـــان هـســــــتی

رخشنده ترین اختر عشق است حسینعلیه السلام

 

ولادتــــ حضرتـــ ســیدالشــهدا علیه السلام مبارکــ

 

 

خــــــــدا امـشبـــــ ولیّـــــش را ولـــی داد
جـمــــالـی مـنجــلی نـــــوری جلــــی داد
حســین بـن علی
علیه السلام چشم تو روشن
کــه امـشبــــ بــر تـــو ذاتـــ حـق علـی داد
شــــب وجــــد امــــــام عـالـــمیـن استــــ
که میلاد علی بن الحسین
علیه السلام استــــ


ولادتـ باسعادتـ امام سجادعلیه السلام مبارکـ

 

 

 

آبــی نبـــــود اگــــر کـه تـــو ســــقـا نمی شـــدی

مُشـکی نبــــود اگــــر کـه تــو دریـــــا نمی شـدی

از سمتـــ خانــواده زهـراسلام الله علیها به سمتـــ مــا

فیـــضی نبــــود اگـــر کـه تـــو آقــــا نمی شـــدی

 

ولادتـ قمر بنی هاشم حضرتـ عباسعلیه السلام مبارکـ

 

 

 

مبـارک بـاد روز پاســدار؛ روز آنــان که بـا پـروانۀ حضــورشـان بـه دور شمـع وطـن، غیــرتی حسینی را از کربـلا تـا قـلّه هـای دمـاوند بـه دوش می کشـند.


روز پاســدار مبارک باد